Általános Szerződési Feltételek

Az ASBIS IT Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc utca 46-48.; cégjegyzékszáma: 01-09-372428; adószáma: 28752284-2-41; e-mail címe: hello@asbis.hu; honlapcíme: www.asbis.hu; a továbbiakban: ASBIS), mint számítástechnikai disztribúciós jogokkal rendelkező társaság, a nála regisztrált/nyilvántartásba vett, a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 3. pont szerint fogyasztónak nem minősülő (azaz nem szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) ügyfeleit (a továbbiakban: Vevő) szolgálja ki; a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) szerint.

1. Az ASBIS az Általános Szerződési Feltételeit a Vevői számára a www.asbis.hu oldalon elérhetővé teszi, annak megváltozása esetén Vevőit ezen weboldalon értesíti. A Vevő vagy az aláírásra jogosult képviselője az első vásárlás és/vagy megrendelés előtt a jelen szerződést elolvassa és önmagára és/vagy az általa képviselt társaságra nézve az ASBIS-szal folytatott kereskedelmi tevékenységére nézve kötelező érvényűnek fogadja el. A Vevő bármely termék rendelésével ezen szerződést elismeri, tudomásul veszi és betartja. Jelen szerződési feltételek, az ASBIS által forgalmazott termékek értékesítése tárgyában kötött minden szóbeli, illetve írásbeli szerződésnek automatikusan és kötelezően tartalmi elemeivé válnak, külön nyilatkozatban történő elfogadásától függetlenül.

2. Ezen dokumentum aláírásával Vevő kijelenti, hogy a magyar jogszabályoknak megfelelően bejegyzett gazdasági társaság / egyéni vállalkozó, csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, vagy bármely, a jelen szerződés létrejöttét akadályozó hatósági intézkedés hatálya alatt nem áll, ilyen eljárás megindításáról nincs tudomása, és a képviselője rendelkezik a jelen szerződés aláírásához szükséges cégjegyzési, képviseleti jogosultsággal.

3. Vevőkör
  3.1. Az ASBIS-tól partnerként azok a vállalkozók/cégek jogosultak vásárolni, akik/amelyek a vállalkozói igazolványuk/cégbírósági bejegyzésük bemutatásával igazolni tudják bejegyzésüket, valamint kijelentik és/vagy igazolják, hogy az itt kapható termékek forgalmazásával és/vagy beépítésével, felhasználásával tevékenységi körük szerint, üzletszerűen foglalkoznak, így nem minősülnek a Ptk. 8:1. § 3. pont szerinti fogyasztónak.
  3.2. Az ASBIS szállításai és szolgáltatásai kizárólag az Általános Szerződési Feltételek alapján történnek, ettől érvényesen eltérni csak írásos megállapodással lehet.
  3.3. Az ASBIS a viszonteladói érdekeit szem előtt tartva, kizárólag a mindenkor érvényes partnerlistáján szereplő, vevőszámmal rendelkező viszonteladókat szolgálja ki és látja el kereskedelmi ár- és készletinformációkkal.
  3.4. Az ASBIS a Vevő részére hozzáférést biztosít a saját informatikai rendszerén belül működtetett webshop elnevezésű alrendszerhez. Az alrendszerben található adatok, árak és mennyiségek kizárólagosan tájékoztatás célját szolgálják, joghatás, vagy ajánlati kötöttség ahhoz nem fűződik.
  3.5. A Vevő az ASBIS-tól kapott belépési kódot kizárólag saját maga használhatja, a kódot és az alrendszeren található információkat üzleti titokként kezeli és őrzi, azokat nem adhatja át harmadik személynek és nem teheti hozzáférhetővé, amely kötelezettsége megsértése esetén a Ptk. szerinti kártérítési felelősség terheli.
  3.6. Az ASBIS a saját üzleti érdekeit szem előtt tartva a Vevő(jelölt) partnerlistájára felvételét megtagadhatja.3.7. Az ASBIS jogosult a Vevőt a partnerlistájáról törölni, amennyiben a vevő inaktív (több, mint egy éve nem vásárolt), fizetéssel rendszeresen késedelembe esik, vagy az ASBIS más üzleti érdeke ezt megalapozza.

4. Adatkezelés
  4.1. Az ASBIS a vele szerződésben álló partnereiről a szerződés(ek) teljesítéséhez, termék- illetve árakkal kapcsolatos információk, hírlevelek, ajánlatok elküldéséhez; jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, adatokat kezeli és tartja nyilván.
  4.2. A Vevő az ÁSzF 1. és 2. mellékletét képező adatlap kitöltésével és cégszerű aláírásával nyilatkozik az adatairól, mely során az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. Az adatkezeléshez hozzájárulás írásban bármikor visszavonható. A Vevők képviseletében eljáró természetes személyek hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatai kizárólagosan a hírlevelek kiküldéséhez kerül felhasználásra. A Vevő képviseletében eljáró személy ezen adatkezeléshez kifejezetten hozzájárul. A regisztráció során megadott adatokat az ASBIS üzleti rendezvények szervezéséhez, valamint fizetési potenciál elemzéséhez és statisztikakészítéshez felhasználja, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatása szerint nem engedély, illetve nyilvántartásba-vétel köteles tevékenység.
  4.3. Az ASBIS a Vevő vásárlásairól tárolt adatait legalább a Számvitelről szóló törvény vagy egyéb jogszabályok szerint meghatározott ideig tárolja. Ezen időszakot követően a Vevő kérésére az adatok törlésre kerülnek.
  4.4. A Vevő az adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül írásban, a változást igazoló dokumentum bemutatásával, de legkésőbb a soron következő megrendelés előtt jelzi az ASBIS-nak. A változásról szóló értesítés hiánya az ASBIS-t minden felelősség alól mentesíti.
  4.5. Az ASBIS a Vevőről tárolt adatokat harmadik félnek, illetve magánszemélynek nem adja át, kivéve az alábbi eseteket:
      4.5.1. jogszabályi kötelezettség alapján köteles,
      4.5.2. a Vevő kifejezett kérése,
      4.5.3. az ASBIS anyavállalata illetve a beszállítói felé történő jelentési kötelezettsége,
      4.5.4. olyan harmadik személy vagy fél részére, aki az átadott adatokkal, adatokon pénzügyi és hitelképességi vizsgálatot végez, fizetési szokásokat monitoroz és mások által is hozzáférhető kereshető adatbázist alkot meg, és vállalja, hogy az átadott adatokat kizárólag ezen célból kezeli, és dolgozza fel.
      4.5.5. futárszolgálatnak szállítmányozás céljából.
  4.6. A hibás, késő, illetve elmaradt pénzügyi teljesítésekről (ezek tényéről, mértékéről és idejéről) az ASBIS tájékoztathatja a más – az ASBIS tevékenységi köréhez – hasonló, vagy ezzel megegyező tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetet vagy szervezeteket és/vagy a kifejezetten a hitelezés és annak teljesítése nyomon követését, vagy adósbesorolást végző és/vagy ezen adatokon alapuló kereshető adatbázist létrehozó szervezetet vagy szervezeteket.

5. Árak
  5.1. Az ASBIS árajánlat kérések esetén közli az egyes termékek árait, továbbá a forgalmazott termékek árai (árlista) a 3.4 pontban írt rendszerében érhetők el; melyhez az ASBIS a viszonteladói/Vevői számára hozzáférést biztosít.
  5.2. Az ASBIS és a Vevő közötti elektronikus kereskedelem során Vevő nem minősül fogyasztónak, ezért az elektronikus úton kötött szerződésükre nem vonatkoznak az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénynek a szolgáltató és fogyasztó közötti szerződésekre vonatkozó szabályai, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletben írtak.
  5.3. Az ASBIS elektronikus kereskedelemi szolgáltatásai a 3.4 pontban írt alrendszerén keresztül egyedi jelszóval és felhasználónévvel vehetők igénybe. A jelszó és a felhasználónév megadásával Vevő közvetlen információt szerezhet az ASBIS-tól rendelhető termékekről. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelszó és a felhasználónév egyértelműen azonosítja a Vevőt, használata hitelesen bizonyítja, hogy az esetleges megrendelést a Vevő tette meg.
  5.4. Az ASBIS fenntartja magának az árváltoztatáshoz való jogot, amennyiben a szállítási szerződés megkötése után különösen a beszállítói oldalról történő áremelés és/vagy az árfolyamváltozás következtében költségnövekedés lépne fel. A 3.4 pontban írt alrendszerben található adatok, árak és mennyiségek kizárólagosan tájékoztatás célját szolgálják, joghatás, vagy ajánlati kötöttség azokhoz nem fűződik.
  5.5. Az ASBIS, a számlázás alapjául a rendelés írásos visszaigazolását, illetve ha ilyen nem történt, az ASBIS érvényes árlistáját tekinti. A számla kiállítása a szállításkor történik.
  5.6. Folyamatosan nagy forgalom elérése esetén, speciális ajánlat kérésekor, illetve egyéni elbírálás alapján; a meghirdetett áraiból az ASBIS árengedményt adhat.

6. Fizetési feltételek
  6.1. A termékek ellenértékét a Vevő köteles legkésőbb azok átvételekor az ASBIS részére megfizetni. A teljes vételár megérkezéséig, jóváírásáig a Vevő nem jogosult a megrendelt termékeket átvenni. Kedvezményes, illetve banki halasztott átutalásos fizetésre egyéni elbírálás és megállapodás alapján van lehetőség. Az egyéni elbírálás eredményéről a Vevőt az ASBIS értesíti.
  6.2. A fizetési határidő lejárta után az ASBIS jogosult fizetési felszólítást küldeni és a hatályos jogszabályokban a gazdálkodó szervezeteket illetően meghatározott maximális mértékű késedelmi kamatot és költséget felszámítani.
  6.3. A fizetési feltételek megszegése esetén - ideértve a lejárt és ki nem fizetett késedelmi kamatszámlákat is - az ASBIS jogosult a fizetési feltételek azonnali- vagy előre fizetésre történő változtatására, minden nyitott követelés azonnali esedékessé tételére, és/vagy a szerződéstől való elállásra.
  6.4. Halasztott banki átutalásos fizetésnél az ASBIS kérheti a Vevő hitelképességének, pénzügyi fedezetének igazolását.
  6.5. A Vevő hitelképességének vizsgálata folyamatos. Amennyiben az ASBIS szerint a halasztott fizetés további fenntartása nem indokolt vagy kockázatot jelent, a halasztott fizetés lehetőségének visszavonására az ASBIS külön egyeztetés nélkül jogosult.

7. Rendelés
  7.1. Raktáron levő termékekre írásbeli rendelést fogad el az ASBIS. Írásbeli megrendelésnek minősül a 3.4 pontban írt alrendszeren keresztül rögzített megrendelés. Egyedi elbírálás esetén az ASBIS más módon is fogadhat megrendelést.
  7.2. Raktáron nem tartott, kizárólag a Vevő igényére beszerzett termék csak írásban rendelhető. E rendelés esetleges lemondása csak olyan határidőig fogadható el, amíg a beszállító az ASBIS-tól jogi és anyagi következmények nélkül elfogadja a rendelés lemondását. A beszállító által érvényesített lemondási díjat az ASBIS saját megrendelőjére jogosult áthárítani.
  7.3. Egyedi esetekben, összeghatártól is függően külön visszaigazoló e-mail kerül a Vevő részére megküldésre (rendelés visszaigazolása). Amennyiben a rendelés visszaigazolása eltér a Vevő által a rendelésben megadott adatoktól, akkor köteles azt jelezni az ASBIS részére 2 munkanapon belül, amely hiányában a rendelés visszaigazolásában szereplő tételek és árak tekintendők elfogadottnak és megrendeltnek. A rendelés visszaigazolásán szereplő szállítási határidő tájékoztató jellegű, mely a beszállító szállítókészsége és egyéb előre nem látható körülmények felmerülése esetén, változhat. Ezek alapján a késedelmes szállításért az ASBIS sem jogi sem anyagi felelősséget nem vállal. Amennyiben a szállítás több mint 6 hetet késik, a Vevő további követelések kizárásával visszaléphet a rendeléstől.

8. Teljesítés helye
  8.1. Az áru átvételi helye: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Az áru átvételekor a felek a rendelési számot és a rendelést ismerő és magát a Vevő képviseletében eljáró személynek nevező személy részére történő átadást a Vevő részére történő átadásnak ismernek el.
  8.2. A Vevő kérésére és erre vonatkozó külön megállapodás alapján, az árut ASBIS a megjelölt helyre szállítja vagy szállíttatja.
  8.3. Csak szoftverlicensz, szolgáltatás vásárlása esetén a teljesítés elektronikus úton, például emailben küldött igazolással, hozzáférési kulcsok átadásával megtörténtnek tekintendő.

9. Ellenőrzés és kárveszély átszállása
  9.1. Számlázáskor a számlázott tételek sérülésmentessége és hiánytalansága, mennyisége együttes ellenőrzésre kerül. Tekintettel arra, hogy az áru átvételekor az ellenőrzés Vevő kötelezettsége, reklamációként csakis az áru átvételkor történt jelzéseket fogadjuk el. Az átadással az ASBIS kárveszélye megszűnik.
  9.2. Az ASBIS nem felel olyan károkért, melyek nem közvetlenül a szállításból adódnak; különösen nem felel az elmaradt kötelezettségek és a termelői felelősség megsértéséből származó károk esetében, a prospektusokban, katalógusokban, egyéb írásos anyagokban és internetes oldalakon szereplő esetleges téves adatokért.
  9.3. Tudatos károkozás esetén nem érvényes a felelősség alól való felmentés.

10. Tulajdonjog fenntartása
  10.1. A Vevő tudomásul veszi a jogi következményeit és elismeri, hogy az ASBIS által a Vevőnek értékesített termék az ellenérték (számla) teljes kiegyenlítéséig ASBIS tulajdonát képezi, azokra az ellenérték kiegyenlítéséig az ASBIS a tulajdonjogát fenntartja.
  10.2. Amennyiben a fenntartott árut egyéb tulajdonú árukkal összekapcsolják, feldolgozzák vagy összeépítik; az ASBIS ezekre az árukra a fenntartott számlaértékének viszonylatában résztulajdonossá válik.
  10.3. A Vevő késedelmes teljesítése esetén, valamint a Vevő csődje/fizetésképtelensége esetén az ASBIS az áru fenntartott tulajdonjogának érvényesítéseként az árut magához veheti. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése és az áru lefoglalása nem számít a szerződéstől való elállásnak.
  10.4. Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök az ASBIS tulajdonában maradnak, Vevő csupán külön megegyezés alapján használhatja ezeket tesztelés és bemutatás céljából.

11. Szavatosság
  11.1. Az ASBIS a hatályos jogszabályoknak megfelelően az általa forgalmazott termékekre szavatosságot vállal.
  11.2. Az ASBIS a beszállítói által adott speciális garanciákat tovább érvényesíti.

12. Export- és importengedélyek
  12.1. Az ASBIS által szállított termékek és technikai know-how felhasználási és rendeltetési helye alapesetben Magyarország. Az ASBIS külön kérésre beszerezhet és értékesíthet jogszabályban nem tiltott, de Magyarország területén nem használható terméket. A termék használhatóságának esetleges korlátozottságáért, továbbá az esetleges használat következményeiért nem felelős.
  12.2. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása - egyedi vagy rendszeres formában - a vevő számára Magyarország, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. Vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes hatóságoknál, illetve függetlenül attól, hogy megadja-e a szállított termékek végleges rendeltetési helyét, saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket, mielőtt ilyen terméket exportál. Az újraexportálásból eredő esetleges jogi és anyagi következményekért az ASBIS nem felel.
  12.3. Újraexportálás esetén a nemzetközi egyezmények, illetve a nemzetközi szervezetek embargóra vonatkozó szabályozásait a legszigorúbban be kell tartani.
  12.4. A Vevő szerződésből származó jogai át nem ruházhatók. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek bizonyos pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve ha a szerződés szövegének szabályozásában hiányosság található, a szerződő felek a nem érvényes vagy nem teljes meghatározást, a kívánt szabály gazdasági céljának messzemenően megfelelő szabályokkal módosíthatják vagy kiegészíthetik. A többi meghatározás ettől függetlenül érvényben marad. Nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
  12.5. Az ASBIS fenntartja a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának jogát.


A jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. január 1. napjától hatályos.


Sipos Zoltán Endre ügyvezető
ASBIS IT Solutions Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság